ul. Św Krzyża 5-7, Kraków tel. 12 422 86 36 | otwarte 10-19

ul. Josepha Conrada 37, Kraków tel. 12 293 38 50 | otwarte 10-19

Regulamin promocji "Black Friday”

Regulamin promocji "Black Friday”

§1

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin promocji.
 2. Promocja - promocja pod nazwą  " Black Friday”.
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w Promocji.
 4. Organizator - spółka MSI Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Magazynowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000254454, NIP 8961407876, REGON 020259053, adres elektroniczny: promocje@msi.com.
 5. Serwis Internetowy Organizatora - strona www Organizatora dostępna pod linkiem: msi.gm/BlackFriday2021-Polska przez którą̨ Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w Promocji.
 6. Partner Handlowy Promocji - podmiot oferujący sprzedaż̇ produktów objętych Promocją. Lista Partnerów Handlowych Promocji dostępna jest w formie elektronicznej pod adresem: msi.gm/BlackFriday2021-Polska
 7. Czas Trwania Promocji – czas, w którym Uczestnik musi dokonać zakupu Produktu Promocyjnego. W przypadku sklepów internetowych jest to czas od dnia 15/11/2021 od godz. 00:01 do dnia 12/12/2021 r. do godz. 23:45 (decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego),
  a w sklepach stacjonarnych jest to czas od dnia 15/11/2021 do dnia 12/12/2021 r. (w godzinach ich funkcjonowania - decyduje data nabycia uwidoczniona na dowodzie zakupu: paragon lub faktura). 
 8. Czas Przyjmowania Zgłoszeń – czas, w którym Uczestnik musi zgłosić swój udział w Promocji, trwający od dnia 15/11/2021 do dnia 19/12/2021 r. do godz. 23:45.
 9. Czas Realizacji Zgłoszeń – czas, w którym Organizator zobowiązany jest do weryfikacji otrzymanych zgłoszeń i wysyłki nagród, wynoszący do 30 dni roboczych od upływu Czasu Przyjmowania Zgłoszeń.
 10. Produkt Promocyjny – wymieniony w poniższej tabeli produkt, którego zakup
  u Partnera Handlowego Promocji pozwala na udział w Promocji:

Zakupiony przez Uczestnika Produkt Promocyjny

Nagroda

Wartość
ogółem (obniżka cenowa + wartość zestawu)

Pula nagród

Katana/ GF Series

Air Backpack
(+ Fan Day Pack dla pierwszych 70 zarejestrowanych)

Nawet do 1200 zł

700

Air Backpack

Prestige/ Modern Series

Prestige Topload Bag + BLUETOOTH MOUSE M98

Nawet do 669 zł

270

Summit Series

MSI TOPLOAD BAG GREY

Nawet do 1200 zł

80

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i prowadzenia Promocji, nagrody przewidziane w Promocji i zasady ich odbioru oraz postępowanie reklamacyjne.
 2. Każda osoba biorąca udział w Promocji jest zobowiązana zapoznać się
  z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla Uczestnika wiążące w chwili dokonania przez Uczestnika zgłoszenia do Promocji.
 3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. dokonująca zakupu Produktu Promocyjnego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albo osoba prawna. Uczestnik musi ponadto spełniać następujące kryteria:

 

 1. nie może być pracownikiem Organizatora;
 2. nie może być członkiem rodziny (tj. wstępnym, zstępnym, krewnym w linii bocznej lub małżonkiem) pracownika Organizatora;
 3. posiadać adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod którym odbiera przesyłki poczty kurierskiej.

 

 1. Organizator zastrzega, że jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku wyczerpania limitu nagród.
 2. Zakup jednego Produktu Promocyjnego uprawnia do uczestnictwa w jednej promocji albo konkursie organizowanym przez Organizatora albo spółkę-matkę grupy kapitałowej Organizatora, tj. Micro-Star International CO. Ltd. (adres: No. 69, Lide Street, Zhonge District, 235 New Taipei City, Taiwan, numer NIP/VAT: 22178368). Organizator uprawniony jest do odrzucenia zgłoszeń dokonanych wbrew temu postanowieniu.

§3

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Aby wziąć udział w Promocji należy wykonać następujące czynności:

 

 1. W Czasie Trwania Promocji dokonać u Partnera Handlowego Promocji zakupu jednego z Produktów Promocyjnych i zachować dowód w postaci faktury lub paragonu (Jedna faktura lub jeden paragon upoważnia Uczestnika do dokonania jednego zgłoszenia do udziału w Promocji, czyli do odbioru maksymalnie jednej nagrody, bez względu na to jaką liczbę towarów Organizatora Uczestnik zakupił. Dowodem zakupu towaru nie jest faktura pro-forma);
 2. Dokonać zgłoszenia do udziału w Promocji poprzez Serwis Internetowy Organizatora przed upływem Czasu Przyjmowania Zgłoszeń, poprzez poprawne wypełnienie formularza oraz przesłanie skanu faktury lub paragonu za zakupiony Produkt Promocyjny. Wypełnienie formularza zgłoszenia wymaga podania modelu Produktu Promocyjnego i danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, adresu, kodu pocztowego i miasta;
 3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych przez Organizatora oraz podmiot wchodzący w skład jego grupy kapitałowej.

 

 1. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który spełni warunki uczestnictwa
  w Promocji i dokona poprawnego zgłoszenia przed upływem czasu obowiązywania Promocji lub przed wyczerpaniem zapasu nagród.
 2. O otrzymaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń, a nagrody wydawane
  są do wyczerpania ich limitu. W przypadku wyczerpania limitu nagród, pomimo stwierdzenia prawidłowości zgłoszenia do udziału w Promocji, prawo Uczestnika do otrzymania nagrody wygasa.
§4

Postępowanie Organizatora po otrzymaniu zgłoszenia

 1. Organizator ocenia kompletność zgłoszenia oraz weryfikuje prawdziwość podanych danych w terminie do 30 dni roboczych od dnia jego przesłania przez Uczestnika. 
 2. Po zgłoszeniu przez Uczestnika udziału w Promocji, drogą mailową otrzyma on  w terminie 30 dni od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Brak otrzymania przez Uczestnika zgłoszenia w ww. terminie oznacza, że mogło ono nie zostać skutecznie zarejestrowane, a w sytuacji takiej Uczestnik powinien skontaktować się z organizatorem drogą mailową pod adresem promocje@msi.com.
 3. O odrzuceniu zgłoszenia oraz o przyczynach jego odrzucenia Organizator
  w terminie 30 od dnia otrzymania zgłoszenia informuje Uczestnika drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji.
 4. W przypadku przyznania nagrody Organizator poinformuje Uczestnika o tym fakcie drogą mailową i prześle Uczestnikowi nagrodę przed upływem Czasu Realizacji Zgłoszeń, ewentualnie poinformuje Uczestnika o tym, że wyczerpał się limit nagród, których dotyczy zgłoszenie. 
 5. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawidłowego adresu, który uniemożliwia dostarczenie nagrody, albo posłużenia się przez Uczestnika podrobionym lub przerobionym dowodem zakupu towaru, Organizator odrzuca zgłoszenie, a prawo Uczestnika do nagrody wygasa. 

§5

Nagrody i odbiór

 1. Nagrody za udział w Promocji opisane zostały w Tabeli zawartej w Definicjach do niniejszego Regulaminu (§ 1 ust. 10 Regulaminu).
 2. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby nagród w trakcie trwania Promocji.
 3. Nagroda wysyłana zostanie Uczestnikowi przez upływem Czasu Realizacji Zgłoszeń.
 4. Nagrody dostarczane są za pośrednictwem wybranej przez Organizatora poczty kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu do udziału w Promocji. Uczestnik nie ponosi kosztów dostawy nagrody.
 5. Po otrzymaniu nagrody Uczestnik powinien sprawdzić czy przesyłka nie nosi śladów zniszczenia oraz czy jej zawartość jest zgodna z przyznaną nagrodą. Jeżeli Uczestnik stwierdzi uszkodzenia przesyłki w chwili jej dostarczenia, powinien zażądać sporządzenia pisemnego protokołu w obecności kuriera doręczającego przesyłkę i odmówić odbioru nagrody.
 6. Jeżeli Uczestnik nie odbierze nagrody wysłanej na adres podany przez niego w zgłoszeniu i wróci ona do Organizatora, to prawo do tej nagrody wygasa, chyba że Uczestnik wykaże że brak odbioru nastąpił z przyczyn zależnych
  od Organizatora lub przewoźnika.
 7. Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty jakiejkolwiek kwoty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 Regulaminu oraz przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Uczestnik nie ma prawa żądania od Organizatora wymiany otrzymanej nagrody na inny egzemplarz.
 8. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnicy Promocji podlegają obowiązkowi podatkowemu
  na zasadach ogólnych i są zobowiązani we własnym zakresie rozliczyć nagrodę we właściwym Urzędzie Skarbowym.
 9. Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 2000 zł brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

§6

Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Organizator jest zobowiązany do dostarczenia nagród wolnych od wad.
 2. Jeżeli dostarczona nagroda posiada wadę, Organizator ponosi odpowiedzialność na warunkach opisanych w Regulaminie oraz
  w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: promocje@msi.com
 4. Reklamacji należy dokładnie określić nazwę Promocji, przyczynę reklamacji, podać imię i nazwisko oraz adres do doręczeń, a także określić czego Uczestnik się domaga. 
 5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i ustosunkowuje się do niej w formie mailowej. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Organizator powiadamia niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostaje informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), na potrzeby przeprowadzenia Promocji,
  w tym dostarczenia i realizacji nagród.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywa się: 

 

 1. w zakresie rozpoznania zgłoszenia Uczestnika i przeprowadzenia Promocji
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest bowiem niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, albowiem zgłaszając swój udział w Promocji zawiera on z Organizatorem umowę
  o treści tożsamej z Regulaminem;
 2. w zakresie przetwarzania w celach marketingowych, w tym przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Organizatora - na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - ze względu na zgodę wyrażoną przez Uczestnika
  w procesie zgłoszenia do Promocji.

 

 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane przekazywane mogą być spółce-matce grupy kapitałowej Organizatora, tj. Micro-Star International CO. Ltd. (adres: No. 69, Lide Street, Zhonge District, 235 New Taipei City, Taiwan, numer NIP/VAT: 22178368). Dojdzie w tym przypadku do przekazania danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Poza tymi przypadkami Organizator nie udostępniania danych osobowych żadnym innym podmiotom, chyba że taka konieczność wyniknie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji.
 4. Dane osobowe w imieniu Organizatora przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione.
 1. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wykonanie tych uprawnień w stosunku do Organizatora skuteczne będzie również wobec podmiotów wchodzących w skład jego grupy kapitałowej, którym przekazano dane na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody. Organizator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki przekazywać właściwym podmiotom ze swojej grupy kapitałowej informacje o wykonaniu przez Uczestnika powyższych praw, jeżeli podmiotom tym przekazane zostały jego dane.
 2. Po zakończeniu Promocji, nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego zakończenia, wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Promocji zostaną poddane anonimizacji, z wyłączeniem przypadków gdy anonimizacja będzie niemożliwa ze względu na trwające postępowanie reklamacyjne czy dochodzenie roszczeń przez Uczestnika lub Organizatora W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody.
 3. Uczestnik promocji może w każdej chwili skasować pod linkiem https://account.msi.com/members/accountDelete swoje dane z bazy danych Organizatora.

§8

    Postanowienia końcowe   

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie internetowym Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych lub funkcjonalnych, w szczególności gdy będzie to konieczne dla należytego wykonania zobowiązań związanych z prowadzoną Promocją lub gdy wiązać się to będzie z rozszerzeniem katalogu produktów, nagród lub ram czasowych Promocji. Zaznacza się, że zmiany te będą skuteczne na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium